Mieszkanie plus, plus specustawy

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email
Program Mieszkanie Plus wspierają projekty dwóch ustaw: o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i o pomocy państwa w podnoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Właśnie one były tematem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (11.04.2018 r. w CPS Dialog). Najważniejsze założenia obu ustaw, które współtworzą Narodowy Program Mieszkaniowy, omówił Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Pierwszy projekt mieszkaniowej specustawy wprowadza rozwiązania usprawniające i skracające przygotowanie inwestycji mieszkaniowych, które ułatwiają dostęp do terenu i zwiększają podaż gruntów oraz przyspieszają wydawanie decyzji administracyjnych. Ograniczony dostęp do gruntów z jednej strony, a z drugiej droga przez mękę przy uzyskiwaniu zgód i pozwoleń na budowę – to podstawowe bariery w budownictwie mieszkaniowym. Ich usunięcie w specustawie zwiększy podaż mieszkań na rynku.
– Chcemy doprowadzić do budowy 200 tys. mieszkań rocznie, znaczną ich część będą stanowiły te z programu Mieszkanie Plus – mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. W tym celu będą obniżone ceny gruntu (co spowolni wzrost cen mieszkań) I ułatwiony dostęp do tańszych gruntów: do ziemi będącej własnością państwa i spółek Skarbu Państwa, a także do ziemi rolnej (900 tys. ha) w granicach administracyjnych miast, gdyż specustawa przewiduje jej szybkie odrolnienie. Odblokowanie atrakcyjnych cenowo terenów zmniejszy koszty inwestycji budowlanych i przyspieszy budowę mieszkań. Wszystkie te działania będą się odbywać za zgodą gminy i po spełnieniu wymaganych standardów urbanistycznych (np. dostępu do drogi publicznej, do sieci elektroenergetycznej, do szkoły itp.). Inwestor (deweloper) będzie musiał uzyskać akceptację samorządu, a decyzję o budowie podejmie ostatecznie wojewoda.
– Traktujemy zgodę rady gminy i wójta w sposób bezwzględny – podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju. Samorządy będą też decydować o preferencjach dla określonych grup mieszkańców np. skromnie sytuowanych. Jednym z filarów programu Mieszkanie Plus jest przyjęta ostatnio ustawa o wsparciu samorządów w budowie lokali komunalnych. Przeznacza ona 6 mld. zł do 2025 r. na blisko 200 tys. mieszkań komunalnych, w tym socjalnych, czy noclegowni dla najbiedniejszych. Obecnie w budowie jest 7,5 tys. tego typu mieszkań.
W dyskusji podkreślano zalety, ale i wady specustawy.
– Ta ustawa spowoduje jeszcze większy chaos na rynku – mówił Norbert Kusiak (OPZZ). Choćby dlatego, że 30 proc. miast nie ma planów zagospodarowania przestrzennego.
Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń ripostował:
– Czy ważniejsze, by plany zagospodarowania pokryły całą Polskę,  czy też przyspieszenie budowy mieszkań, których – nie mówiąc o potrzebach – mamy w porównaniu z krajami UE zdecydowanie za mało.
Główne zarzuty oponentów specustawy dotyczą jednak innej kwestii – proponowanego rozwiązania umożliwiającego inwestorom (deweloperom) ubieganie się u rady gminy o zgodę na inwestycję mieszkaniową nawet tam, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego zabrania. Jedynym kryterium ma być „ stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy”. W ocenie pracodawców (m.in. eksperta Lewiatana Dominika Gajewskiego) jest to kryterium całkowicie nieostre, pozostawiające nieproporcjonalnie szeroki luz decyzyjny po stronie tego organu gminy. Może to być szkodliwe rozwiązanie, jeśli się go nie poprawi.
Drugi projekt ustawy wspierającej program Mieszkanie Plus dotyczy dopłaty do czynszów. Chodzi o dotarcie ze wsparciem publicznym do tych, którzy tego potrzebują, przy zachowaniu rynkowego charakteru realizowanych inwestycji. Są to osoby, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania komunalne i jednocześnie zbyt niskie, by zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Raport inwestycji szacuje, że w takiej sytuacji jest ok. 40 proc. społeczeństwa, w tym głównie osoby młode, rozpoczynające karierę zawodową, bez mieszkania, ale mające tzw. zdolność czynszową.
Według założeń, wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania. Dopłaty mają być przyznawane na 9 lat, ale po 3 i po 6 latach będą zmniejszane, a co 3 lata beneficjenci będą weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe. Dopłatę otrzyma np. gospodarstwo jednoosobowe, jeśli miesięczny dochód nie przekroczy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie ok. 2563 zł netto). Za każdą dodatkową osobę w gospodarstwie podstawowy limit zwiększy się o 30 pkt. proc. Przykładowo: w gospodarstwie trzyosobowym dopłatę warunkuje dochód nieprzekraczający 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Wiceminister inwestycji podkreślił, że dopłaty będą obejmowały wszystkie inwestycje mieszkaniowe, także inwestorów prywatnych.
– Dobrze, że zmieniła się filozofia rządu i dopuszczono prywatne podmioty – chwalił w dyskusji to rozstrzygnięcie Witold Michałek (BCC). Jego zdaniem trzeba jednak wyjaśnić, jaka jest gwarancja, że niższe, dzięki specustawie, koszty budownictwa przełożą się na niższe czynsze. Czy to jest realne?
Norbert Kusiak (OPZZ) mówił natomiast: – Mamy obiekcje co do kryteriów dopłat do czynszu, przy ocenie wysokości dochodów wzięto bowiem pod uwagę jedynie analizę NBP, a pominięto np. wyliczenia GUS.
Z ministerialnej informacji wynikało, że obie ustawy – „ czynszowa”, która jest obecnie konsultowana z 260 podmiotami, oraz specustawa mieszkaniowa mają trafić w maju br. do Sejmu. W toku dyskusji uzgodniono, że poszczególne organizacje przedstawią swoje uwagi i propozycje wobec obu dokumentów. Jak poinformował przewodniczący zespołu Rafał Baniak (Pracodawcy RP), zespół chce bowiem wypracować wspólne stanowisko w sprawie ustaw wspierających program Mieszkanie Plus.
(id)

Z artykułem można się także zapoznać w 3 numerze „Dialogu”

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!