Energetycznie ubodzy

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

Według raportu przedstawionego przez Instytut Badań Strukturalnych 12,2 proc. mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób (1,3 mln gospodarstw domowych), żyje w ubóstwie energetycznym. Choć jest to mniej o 800 tys., niż miało miejsce w 2012 roku, to sprawa nadal jest poważna.

Ubogie energetycznie gospodarstwa domowe to te – według definicji Instytutu Badań Strukturalnych – które mają trudności w zaspokojeniu swych potrzeb energetycznych z powodu niskiego dochodu czy też charakterystyki mieszkania.

Potrzeby energetyczne zaspokajamy korzystając z energii cieplnej i elektrycznej w sposób wystarczający do utrzymania godnego poziomu życia i najczęściej nie zastanawiamy się nad tym. Chyba że koszt energii każe nam ją oszczędzać lub wybierać np. między ogrzewaniem a zakupem leków. Wówczas jesteśmy już ubodzy energetycznie. Ale nie tylko wówczas. 5,6 proc. mieszkańców Polski, czyli 2,1 mln osób, to ubodzy energetycznie, którzy nie są ubodzy dochodowo. To ci, którzy np. nie mają dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej. Z kolei 6,6 proc. mieszkańców Polski, czyli 2,5 mln osób, jest jednocześnie ubogich dochodowo i energetycznie.

Z wyliczeń Katarzyny Salach z Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że osoby ubogie energetycznie wydają na energię elektryczną 47 zł miesięcznie (wobec 53 zł w rodzinach korzystających w pełni z energii) i 75 zł na ogrzewanie (wobec 100 zł.)

Statystyka pokazuje też wyraźnie, że 20 proc. mieszkańców wsi jest ubogich energetycznie, a 25 proc. osób żyjących w ubóstwie energetycznym to emeryci i renciści.

Aby zmniejszyć skalę ubóstwa energetycznego, Instytut Badań Strukturalnych proponuje trzy nowe instrumenty:

  • zasiłek celowy, który ma na celu złagodzenie przejawów ubóstwa energetycznego, doradztwo,
  • drobne usprawnienia energooszczędne,
  • termomodernizację mającą na celu usunięcie jego przyczyn.

W opinii ekspertów, termomodernizacja jest narzędziem najdroższym, lecz najskuteczniejszym.

Wypracowania wymaga jednak mechanizm praktycznej identyfikacji gospodarstw domowych ubogich energetycznie tak, aby można było dotrzeć do nich z pomocą. Kluczową rolę w tym  powinny pełnić gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Stosowane obecnie w Polsce instrumenty polityki publicznej są niewystarczające, by obniżyć poziom ubóstwa energetycznego. Brakuje bowiem w polskim systemie instrumentów zaprojektowanych bezpośrednio w tym celu – podkreślono w raporcie.

W trakcie konferencji w Instytucie Badań Strukturalnych zwrócono uwagę, że w wielu państwach Unii Europejskiej podejmuje się konkretne działania, nakierowane na przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Tam, gdzie usunięcie ubóstwa energetycznego w krótkim czasie jest zbyt kosztowne, można zastosować środki łagodzące, do których należą przede wszystkim zasiłki, taryfa socjalna oraz ochrona przed odłączeniem od energii.

 

 

 

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!