I. Dryll: Z Konstytucją biznesu w ręku

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

Pracodawcy pozytywnie oceniają wszelkie inicjatywy zmierzające do utworzenia nowych lub wzmocnienia istniejących kanałów współpracy pomiędzy administracją rządową a środowiskiem przedsiębiorców. Jednak zdaniem Konfederacji Lewiatan, pomimo dużego otwarcia i starań ze strony przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju nie udało się podczas tzw. prekonsultacji projektu rozstrzygnąć istotnych wątpliwości dotyczących relacji pomiędzy projektowaną Komisją Wspólną a Radą Dialogu Społecznego. Bez wsparcia partnerów społecznych, zasiadających w Radzie Dialogu, szanse na sukces Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców będą niewielkie.

Pracodawcy RP podkreślają w swojej opinii, że:

  • Istotą Konstytucji Biznesu jest urzeczywistnienie szeregu podstawowych zasad w relacjach z administracją oraz urzędnikami. Wśród nich należy podkreślić przede wszystkim zasadę, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Ich zdaniem obecnie zbyt często stosuje się wynaturzone brzmienie tej zasady – „co jest dozwolone, nie jest zabronione”. Przedsiębiorcy muszą udowadniać urzędnikom, że ich zamierzenia są legalne, a uzyskanie zgód i pozwoleń trwa miesiącami. Oczekujemy bardziej partnerskich relacji z administracją, traktowania przedsiębiorców jako uczciwych ludzi, a nie podejrzanych „prywaciarzy”, którzy muszą „kręcić coś na boku”. Dziś mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, w której lepsze gwarancje praw ma podejrzany w procesie karnym niż przedsiębiorca załatwiający sprawę w urzędzie!

  • Warunkiem, bez którego spełnienia Konstytucja pozostanie tylko dokumentem pozbawionym praktycznego znaczenia jest zmiana sposobu myślenia urzędników. Kluczem do sukcesu jest bowiem postrzeganie przedsiębiorców przez urzędników jako partnerów. Szanowanie ich i traktowanie tak, jak na to zasługują ci, którzy wypracowują ogromną część PKB. Takie zasady w relacjach przedsiębiorca-urzędnik staną się właściwym fundamentem dla Konstytucji Biznesu. Zdaniem Pracodawców RP jej sukces będzie sukcesem zarówno państwa jak i przedsiębiorców – uważa Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

  • Liczymy, że w ślad za „Konstytucją Biznesu” także i inne ustawy proponowane przez rząd będą nastawione na ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, co przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc pracy oraz wyrównywania różnic pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Zwiększenie spójności społecznej nie będzie możliwe bez dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości (…) – Z punktu widzenia przedsiębiorców należy zwrócić uwagę na to, aby państwo nie starało się ich wyręczać, a tworzyło odpowiednie warunki dla rozwoju – zarówno prawne, jak i w postaci narzędzi wspierających ekspansję na rynki międzynarodowe – dodają Pracodawcy RP.

Szef BCC Marek Goliszewski deklarował, że organizacja jest zadowolona z koncepcji Konstytucji Biznesu, od lat postuluje też powrót do tzw. ustawy Wilczka „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz zmiany podejścia urzędów podczas rozpatrywania spraw przedsiębiorców w oparciu o domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji i rozstrzygania niejasnych przepisów na korzyść firm, a także odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa. W obszernym załączniku BCC odnosi się do poszczególnych punktów ustawy PP, np. do Art. 14: Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich zawinionym działaniem lub zaniechaniem, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Już dziś mamy przepisy dotyczące odpowiedzialności urzędników za działania niezgodne z prawem – czytamy w tym dokumencie. Przepisy te są jednak martwe, bo w praktyce nie sposób udowodnić zarzut rażącego naruszenia prawa przez urzędnika (podobnie nie będzie można dowieść winy urzędnika, który zawsze odwoła się do działania w interesie publicznym). BCC proponuje zmianę zapisu.

Uwagi do projektu ustawy PP zgłosił też ZRzP.

Opinie zasiadających w RDS, a reprezentujących stronę pracowników, central związkowych: NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ dotyczące kluczowej ustawy z pakietu Konstytucji Biznesu są dość krytyczne. Związkowcy zadeklarowali, że „dostrzegają możliwość uzgodnienia wspólnego stanowiska stron pod warunkiem:

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!