I. Dryll: Z Konstytucją biznesu w ręku

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

Drobna działalność bez rejestracji

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.

Rzecznik Przedsiębiorców

Rzecznik Przedsiębiorców będzie stał na straży ich praw. Na jego wniosek urzędy będą musiały wydać objaśnienie najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców

Powstanie stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców. Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego.

Projekt ustawy PP został poddany konsultacjom m.in. w Radzie Dialogu Społecznego i reprezentowanych w niej organizacjach pracodawców: Konfederacji Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC i ZRzP oraz trzech central związkowych: NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ reprezentujących stronę pracowniczą.

Opinie i stanowiska

We wspólnym stanowisku strona pracodawców RDS:

(…) zwraca uwagę na to, iż kompleksowe uregulowanie praw przedsiębiorców będzie miało istotny wpływ na wykładnię i praktyczne stosowanie przepisów prawa odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Może to pomóc w odblokowaniu potencjału przedsiębiorczości i gospodarki, w szczególności w aspekcie wzajemnych relacji przedsiębiorców i organów władzy publicznej. Relacje te należy zrównoważyć, odchodząc od powszechnego przekonania (i, niestety, praktyki), o podległości przedsiębiorcy wobec organów administracji. Projektowane rozwiązania traktujemy jako szansę na odejście od gospodarczo i społecznie szkodliwego stereotypu stawiającego przedsiębiorców w opozycji do organów i instytucji państwa. Kluczowe będzie jednak stosowanie w praktyce nowych regulacji, bowiem dopiero wtedy możliwa będzie rzetelna ocena czy szansę tę wykorzystaliśmy.

Pozytywnie oceniamy wprowadzenie do ustawy katalogu kluczowych dla przedsiębiorców zasad, w tym zasady pewności prawa oraz przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate) (…) Istotna będzie tu rola sądów, które zinterpretują pojęcia takie jak „domniemanie uczciwości” czy „co nie jest prawem zabronione …”. Omawiane zasady wymagają jeszcze doprecyzowania (…). Szczegółowe propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione w stanowiskach poszczególnych organizacji pracodawców.

Jako niebezpieczną oceniają pracodawcy liczbę wyjątków od wspomnianych wyżej zasad. W przypadku rozdziału poświęconego ograniczeniu kontroli działalności gospodarczej zwracają uwagę na to, iż zajmuje on niemal połowę całej ustawy, z czego najwięcej miejsca pochłaniają właśnie wyjątki od normalnych zasad kontroli. Lista wyjątków i wyłączeń powinna zostać – ich zdaniem – zrewidowana i ograniczona do niezbędnego minimum. W innym przypadku ograniczenia kontroli będą w znacznej mierze fikcją.

Reasumując, kluczowa ustawa z pakietu „Konstytucja Biznesu”, jaką jest Prawo Przedsiębiorców, cieszy się poparciem strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Szczegółowe uwagi do tej ustawy, jak również do pozostałych, znajdują się w stanowiskach poszczególnych organizacji (…) Strona pracodawców RDS wyraża kierunkową aprobatę dla całego pakietu „Konstytucji Biznesu”.

W szczegółowym stanowisku (z 9.03.2017 r.) Konfederacja Lewiatan wskazuje m.in. na: potrzebę stworzenia mechanizmu, dzięki któremu obywatele oraz przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku wielokrotnego przekazywania różnym organom władzy publicznej tych samych danych i informacji, poprzez wprowadzenie zasady że organy publiczne powinny udostępniać sobie nawzajem informacje wcześniej przekazane przez obywatela lub przedsiębiorcę; rozszerzenie kręgu podmiotów upoważnionych do złożenia wniosku do organu administracji rządowej o wydanie objaśnień prawnych o reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; nieuzasadnione ograniczenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do wnoszenia o wydanie interpretacji indywidualnej i zróżnicowanie sytuacji prawnej przedsiębiorców wyłącznie ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej; nieuzasadnione tworzenie regulacji szczególnych w zakresie zasad kontroli poprzez liczne wyłączenia poszczególnych zasad; fikcyjność obowiązku zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli z uwagi na szeroki katalog wyjątków od obowiązku zawiadamiania; (…)

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!