Ściąga na wybory

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
© Pixabay
Print Friendly, PDF & Email

 

 

Autorzy ze środowiska „Studia Opinii” przygotowali wstępny projekt programu koalicji. Zamieszczamy (za zgodą Autorów) teksty związane z działalnością gospodarczą. Mamy nadzieję, że zawarte tam treści posłużą w kampanii prezydenckiej.

Redakcja IŻG


WOLNI W WOLNYM KRAJU

– Władza nie będzie mogła ograniczać niczyich praw i wolności

– Będzie skuteczna ochrona własności i możliwości dysponowania nią, będzie zapewnione prawo do podejmowania dowolnej działalności gospodarczej i prawo wyboru pracy

Wszystkie przewidziane w konstytucji prawa i wolności będą zachowane i przestrzegane. Jeśli nie będzie stanu wojny, czy klęski żywiołowej, to nie będzie istniejącej obecnie możliwości ich zawieszania, ograniczania i zmieniania na mocy ustaw, uchwalanych doraźnie przez zwykłą większość sejmową. W indywidualnych przypadkach będą to mogły robić jedynie sądy.

Będzie chroniona własność. Rząd zaproponuje wpisanie do konstytucji prawa podejmowania działalności gospodarczej na podstawie zgłoszenia, bez zezwolenia władzy czy opinii konkurencji. Oczywiście, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, praw pracowniczych i rzetelności handlowej. Wyjątkiem będzie jedynie działalność związana z ochroną zdrowia, bronią i niebezpiecznymi materiałami. Ograniczeniem może być jedynie ochrona środowiska i uciążliwość dla otoczenia.

Kontrole w przedsiębiorstwach będą się odbywać gdy zaistnieją ku temu uzasadnione powody. Jeśli podejrzenia się nie potwierdzą, przedsiębiorstwo otrzyma rekompensatę, za związane z tym niedogodności i straty. Dotyczy to również kontroli losowych.

Rząd zaproponuje wpisanie do konstytucji prawa do wykonywania każdej pracy. Tam gdzie są potrzebne określone kwalifikacje, będzie mógł je sprawdzać jedynie uprawniony organ państwa, a nie organizacja zawodowa, limitująca konkurencję.

Zostanie przywrócony wolny obrót ziemią.

Handel w niedziele ma zależeć od woli sprzedających i kupujących.

W ramach ochrony konsumenta zostanie uchwalona ustawa zakazująca jawnie kłamliwej i narzucającej się reklamy, w prasie, TV, Internecie i przez telefon.

Prawo do wolnych od pracy niedziel i dni świątecznych będzie uregulowane w prawie pracy, określającym ilość tych dni i dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nich.

Władza publiczna będzie wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego i nie będzie ingerować w działalność organizacji pozarządowych. Wspieranie ich ze środków publicznych i współpraca z nimi organów władzy ma mieć wyłącznie merytoryczny charakter i nie może zależeć od względów natury politycznej.

Wszelka działalność jakichkolwiek organów, drastycznie naruszająca czyjekolwiek interesy i prawa, będzie mogła przez Rzecznika Praw Obywatelskich być wstrzymywana do decyzji sądu, wydanej w ustawowym terminie. Rzecznik, wybierany przez Sejm, ma być niezależny, nieusuwalny w czasie kadencji i przez określony czas nie będzie mógł być wybierany na stanowiska publiczne.


BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA ZAMIAST PIRAMID

– Nie będzie niepotrzebnych gigantycznych budów i niszczenia przyrody Polski

– Zostaną podjęte środki celem zapobiegania skutkom wichur i powodzi oraz likwidowania szkód

– Będzie ochrona przyrody, rozsądne zagospodarowanie przestrzeni kraju

– Perspektywiczna polityka zapewni bezpieczeństwo energetyczne i poprawę klimatu

Zrezygnujemy z budowania gigantycznych pomników pychy rządzących. Nie będziemy tracili dziesiątków miliardów, lub zadłużali się na lata, aby powstało lotnisko, na które nie ma zapotrzebowania i nie wydamy podobnej sumy na ogromny węzeł kolejowy, potrzebny tylko niepotrzebnemu lotnisku. Na inwestycje zajmujące duże obszary i zmuszające ludzi do porzucania swoich domów, a tworzące nowe pasożytnicze grupy interesów.

Nie pozwolimy na pozbawienie stolicy lotniska, które ma być zamknięte by uzasadnić budowę nowego giganta. Nie pozwolimy na blokowanie z tych samych względów lotniska w Modlinie, które ma potencjał na rozwój w miarę pojawiających się potrzeb.

Nie dopuścimy do ingerencji w przyrodę jaką stałby się bezsensowny przekop przez Mierzeję Wiślaną, wytyczanie i utrzymywanie szlaku wodnego na Zalewie Wiślanym i niszczenie Elbląga przez budowę w nim portu i szlaków komunikacyjnych do niego, kiedy Gdynia i Gdańsk wystarczają i mają możliwości rozwoju.

Nie będzie marnowania wielkich pieniędzy na zmianę wielkich rzek w betonowe kanały, na budowę licznych zapór, śluz i zalewów, zajmujących wielkie i cenne obszary.

By przeciwdziałać skutkom coraz częstszych susz i powodzi, podjęte zostaną prace nad budową w całym kraju lokalnych zbiorników retencyjnych i małych elektrowni wodnych. Będzie zakaz niszczycielskiego wyrębu lasów. Powstanie plan ochrony i powiększania ich powierzchni.

By ograniczyć skutki coraz częstszych wichur, zaprzestanie się budowy napowietrznych linii przesyłowych. Zostanie przygotowany wieloletni plan ich zamiany na kable podziemne.

Zostaną opracowane projekty budynków odpornych na wichurę i sposoby umocnienia lub zmiany dachów w istniejących. Na te cele będą w budżecie państwa przewidziane fundusze, zostanie ułatwione przyznawanie tanich kredytów i stworzone będą ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw wykonujących prace w tym zakresie.

Zostanie rozbudowana, dofinansowana i doposażona Straż Pożarna. Będą przystosowane i przywoływane do jej do pomocy oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej, a w przypadku potrzeby i inne jednostki WP.

Polityka klimatyczna i energetyczna stanie jednym z głównych zadań władz. Będą one stopniowo eliminować szkodliwe dla środowiska technologie, kontynuować pomoc w ocieplaniu domów, w wymianie starych pieców domowych na nowe, przyśpieszać przechodzenie na ogrzewanie gazowe, zmniejszać używania silników diesla.

Polityka państwa ma zmierzać w kierunku zapobieżenia deficytowi energii, z jednoczesnym poprawianiem klimatu. Polegać to ma na racjonalizacji górnictwa węgla. Zaprzestanie się wydobycia w najbardziej niebezpiecznych dla ludzi warunkach, tam gdzie powoduje ono duże szkody na powierzchni, tam gdzie węgiel jest najgorszej jakości i gdzie wydobycie jest nieopłacalne. Niedopuszczalne ma być ukrywanie strat górnictwa w rachunkach za elektryczność.

Państwo będzie sprzyjać rozwojowi alternatywnych źródeł energii tam gdzie nie zagraża to środowisku. Będzie kontynuować dywersyfikację dostaw ropy i gazu oraz podejmie budowę nowoczesnych i bezpiecznych elektrowni jądrowych.

W trosce o wygląd kraju i warunki życia obywateli, zostanie uchwalona ustawa wyznaczająca termin, w którym samorządy zostaną zobowiązane do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, wszędzie tam gdzie to jest przewidziane.

Właściwe instancje państwa i samorządów zostaną zobligowane, by w wyznaczonym przez ustawę terminie, wszystkie znaki drogowe, nazwy miejscowości, ulic i innych punktów oraz numery wszystkich posesji były przez całą dobę jednakowe, zauważalne i czytelne.

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!