Strategia 5G dla każdego

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email
O Strategii „5G dla Polski” oraz uproszeniach w prawie podatkowym i gospodarczym dla biznesu dyskutował w CPS Dialog (5.03.2018) Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

5G to nowa generacja technologii mobilnych, która ma na celu zapewnienie większej pojemności sieci bezprzewodowych, większej niezawodności i wydajności, a także szybkich prędkości przesyłu danych, umożliwiających rozwój innowacyjnych usług w różnych obszarach przemysłowych. Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, omówił najważniejsze założenia projektu Strategii „5 G dla Polski”. Wdrożenie sieci 5G spełnia jeden z kluczowych postulatów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jakim jest budowa w Polsce sieci szerokopasmowej. Dzięki sieciom szerokopasmowym możliwe jest ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych, większe zautomatyzowanie produkcji, czy zapewnienie dostępu do nowych narzędzi cyfrowych. To koło zamachowe innowacji skutkujące wzrostem konkurencyjności gospodarki i poziomu życia obywateli – uważają eksperci. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że w przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej analizie wykazano, że pomyślne wdrożenie sieci 5G może skutkować, w odniesieniu do całej UE, rocznymi przychodami w wysokości ok. 114 mld euro, głównie w obrębie czterech gałęzi gospodarki: motoryzacyjnej, zdrowia, transportu i użyteczności publicznej. Powstałe korzyści będą obejmować zarówno sektor biznesowy, jak i konsumentów oraz ogół społeczeństwa. Zaprezentowane prognozy wskazują, podkreśla resort cyfryzacji, iż „efekt 5G” mógłby stworzyć w UE – bezpośrednio i pośrednio – prawie 2,4 mln miejsc pracy do 2025 r., z czego ok. 500 tys. miejsc powstałoby w Polsce.

Podczas dyskusji pod adresem wiceministra cyfryzacji Marka Zagórskiego padło wiele pytań. Grażyna Magdziak (BCC) chciała znać źródła finansowania Strategii „5G”. Wiceminister wskazał m.in. na fundusze dla małych przedsiębiorstw, a także na nową unijną perspektywę finansową. Jarosław Lange (NZSS „Solidarność”) pytał o efekt konsultacji, a przewodniczący Zespołu Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) chciał wiedzieć, czy uwagi Zespołu, zgłoszone w trybie konsultacji, są brane pod uwagę.

Wiceminister cyfryzacji poinformował, że ostateczna wersja dokumentu zostanie najprawdopodobniej przyjęta przez Radę Ministrów w połowie 2018 r. Ma ona uwzględniać część propozycji zgłoszonych podczas konsultacji międzyresortowych i społecznych. Natomiast wcześniej dokument podsumowujący proces konsultacji wpłynie do Rady Dialogu Społecznego.

W drugiej części obrad dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Pracodawcy podkreślali ujęte w projekcie korzystne zmiany w tym obszarze. Po wcześniej uchwalonym pakiecie 100 zmian i Konstytucji Biznesu to trzecia systemowa, ważna dla przedsiębiorców ustawa. Pracodawcy zwracają się np. uwagę na podwyższenie progu przychodów uprawniających do uzyskania statusu „małego podatnika CIT” z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Małego podatnika obejmuje – zamiast 19 proc., 15 proc. stawka podatku CIT. W projekcie są też uproszczenia w zakresie księgowości dla mikro- i małych firm, proponuje się też m.in. uznanie wynagrodzenia małżonka za koszt podatkowy oraz zniesienie obowiązkowych szkoleń okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i zmianę zasad funkcjonowania służby bhp w małych przedsiębiorstwach. Ostro protestowali przeciwko temu związkowcy.

Jarosław Lange i Katarzyna Zimmer-Drabczyk (NSZZ „Solidarność”) przypomnieli o stanowisku Komisji krajowej NSZZ „Solidarność” z 27 września 2017 r., w którym podkreślono, że istnieje potrzeba utrzymania dotychczasowych standardów dotyczących obowiązku szkoleń okresowych grupy pracowników biurowych. Natomiast proponowane w projekcie zmiany dotyczące Kodeksu pracy stanowią znaczne ich obniżenie. Likwidacja szkoleń może w dłuższej perspektywie znacząco zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników biurowych. Dyskutanci podkreślali, że pozorna oszczędność dla przedsiębiorców, podana jako uzasadnienie dla zniesienia obowiązku szkoleń jest niewspółmierna wobec niekorzystnych konsekwencji. Związkowcy z „Solidarności” przypomnieli, że w Polsce zagadnienia bhp reguluje ponad 1000 odrębnych przepisów, a dynamika zmian legislacyjnych jest bardzo duża. Trzeba więc utrzymać wsparcie pracodawców, zwłaszcza w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw, o odpowiednio wykwalifikowanych pracowników służby bhp.

Podobnie krytycznie odniósł się do sprawy szkoleń bhp Leszek Miętek (OPZZ) – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Przypomniał o stanowisku OPZZ z 30 października 2017 r. przekazanym ówczesnemu wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Negatywnie (podobnie jak „Solidarność”) oceniono w nim kwestię szkoleń, a także inne propozycje z projektu – np. uchylenie obowiązku prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników czy niektóre z ułatwień dla przedsiębiorców. (…) W projekcie – czytamy w stanowisku OPZZ – planuje się wprowadzić m.in. możliwość jednorazowego odliczenia straty podatkowej w wysokości do 5 mln zł, czy zwiększyć z 1,2 do 2 mln euro próg uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika. (…) 15 tys. firm więcej będzie mieć korzyści z tym związane. Coraz większa grupa podmiotów gospodarczych będzie korzystać z przywilejów podatkowych, podczas gdy dochody budżetowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, np. z podatku CIT, nie rosną w ostatnich latach w stopniu korelującym z zyskami osiąganymi przez firmy. Związkowiec sugerował, aby rozważyć, czy korzyści dla przedsiębiorstw wynikające ze zmian prawa faktycznie przełożą się na wpływy podatkowe, które zrównoważą ubytek w finansach publicznych.

Przewodniczący Zespołu Andrzej Malinowski, jako Prezydent Pracodawców RP, w imieniu własnym i organizacji popiera projekt i ocenia propozycje ustawowe – ogólnie rzecz biorąc – pozytywnie. Ale zastrzega – czekamy na ostateczną wersję projektu, diabeł tkwi w szczegółach. Przewodniczący zapowiedział przygotowanie stanowiska Zespołu w sprawie omawianego projektu ustawy.

I.D.

 

 

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!