KAS nabija kasę

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email
Nic o nas bez nas. Chcemy uczestniczyć w procesie zmian – mówili związkowcy na posiedzeniu Podzespołu RDS ds. krajowej Administracji Skargowej (KAS). Podzespół obradował 1.03.2018 r. w CPS Dialog akurat w pierwszą rocznicę powstania KAS. KAS – przypomnijmy – to wynik konsolidacji służby celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Tworzą ją izby administracji skarbowej (16), urzędy skarbowe (400) i urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami 45 i oddziałami celnymi – 143). Celem powołania nowej struktury było zwiększenie wpływów do budżetu – KAS ma nabijać i nabija kasę, uszczelnienie systemu podatkowego, optymalizacja kosztów egzekucji oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.

Nie możemy działać w starych strukturach. Zobowiązują nas do tego nie tylko raporty NIK, ale przede wszystkim potrzeby społeczne, w tym pracodawców oczekujących m.in. biznesowego podejścia i zarządzania w administracji skarbowej, zmniejszenia kosztów poboru podatków – mówił Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (MF) i zastępca szefa KAS. Janusz Jasiński, dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń KAS zaprezentował – w formie wstępnej koncepcji – zamierzenia przedsięwzięć wspierających „Kierunki działania i rozwoju KAS na lata 2017-2020”. Chcąc wyjść naprzeciw temu czteroletniemu planowi (przedstawionemu w zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r.) opracowano wspomniany materiał, który ma być przedmiotem dyskusji i ewentualnie przerodzić się w projekt legislacyjny. W „Kierunkach działania i rozwoju KAS do 2020 r.„ zapisano, że najważniejsze ma być wsparcie podatnika i przedsiębiorcy w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych ta, aby skrócić czas rozliczeń wobec fiskusa. Z danych przytoczonych w „Kierunkach … „ wynika bowiem, że polski przedsiębiorca przeznaczył na wypełnianie formularzy oraz zapłacenie CIT, VAT i podatków od wynagrodzeń, a także składek na ubezpieczenie społeczne 271 godzin (rok 2015). Natomiast średnia liczba godzin dla krajów UE wyniosła ok. 175,5 godziny. Wśród przedstawionych w „Kierunkach … „ celów do osiągnięcia zapisano m.in., że docelowy model zarządzania zasobami ludzkimi obejmie w szczególności motywacyjny system wynagradzania pracowników i funkcjonariuszy KAS powiązany z pomiarami efektywności pracy. Nowe rozwiązania umożliwią określenie roli poszczególnych pracowników i funkcjonariuszy KAS w realizacji celów.

Najważniejsze punkty obrad dotyczyły właśnie tych kadrowych problemów: likwidacji i łączenia jednostek organizacyjnych KAS, reorganizacji i alokacji zasobów kadrowych w okresie 2018-2020, obciążenia zadaniami jednostek organizacyjnych KAS, a zarazem znacznych niedoborów etatów w izbach administracji skarbowej. Z dyskusji wynikało, że aktualnie trwają prace nad likwidacją i łączeniem urzędów skarbowych. Strona związkowa dopominała się o przedstawienie szczegółowych założeń projektu oraz zasad przenoszenia pracowników. Niepokój budzą także zamierzenia dotyczące optymalizacji struktur jednostek organizacyjnych KAS, w tym urzędów celno-skarbowych, procedura łączenia organów egzekucyjnych. – Chcemy, aby odbywało się to z akceptacją załogi i związków zawodowych mówiono w dyskusji.

Przewodniczący Podzespołu, Tomasz Ludwiński (NSZZ „Solidarność”) podkreślił, że już na poprzednim posiedzeniu zwrócono uwagę np. na konieczność włączenia do wojewódzkich zespołów zajmujących się reorganizacją egzekucji administracyjnej przedstawicieli związków zawodowych. Strona związkowa oczekuje, że MF zaleci dyrektorom IAS (Izb Administracji Skarbowej) realizację tego postulatu.

Podczas dyskusji o kierunkach działania KAS przedstawiciele MF mówili o „alokacji zasobów kadrowych”.

Co rozumiemy pod tym pojęciem? – pytała Joanna Tymiańska (FZZ). Pracownicy, jej zdaniem, obawiają się zmian – mówi się „łączyć”, a pewnie będą likwidować. Alokacja to szerokie pojęcie – przekonywał wiceminister finansów Paweł Cybulski. Jest to np. świadczenie pracy na odległość. Ale to nie jest wyrywanie ludzi z ich miejsc pracy. Jego zdaniem poważny mankament we wzajemnych relacjach strony społecznej i centrali to brak właściwej komunikacji. – Nie słyszymy siebie wzajemnie i nie rozumiemy się. Musimy to zmienić.

W związku z utworzeniem KAS zatrudnienie w wielu jednostkach organizacyjnych, mimo nałożenia nowych zadań, zmniejszyło się.

– Z izb administracji skarbowej napływają coraz liczniejsze zgłoszenia, że bez zwiększenia zatrudnienia nie będzie możliwe bieżące wykonywanie zadań – mówił przewodniczący Podzespołu Tomasz Ludwiński (NSZZ „Solidarność”). W dyskusji podkreślano, że może się to niekorzystnie odbić zarówno na jakości bieżącej obsługi podatników, jak i bieżących dochodach budżetu państwa. Niezbędne jest zatem niezwłoczne określenie potrzeb w tym zakresie i podjęcie właściwych działań.

Mimo tych i innych problemów towarzyszących reformie KAS bilans po roku jest pozytywny. Wpływy z podatków od towarów i usług wyraźnie rosną. W 2017 r. odnotowano np. ponad 20-procentowy wzrost wpływów z VAT. Kontroli podatkowych czy celno skarbowych jest mniej, ale są bardziej efektywne, rośnie m.in. wykrywalność szczególnie podejrzanych przypadków dotyczących uczestnictwa w tzw. karuzelach podatkowych, rosną też o kilkanaście procent w roku ubiegłym dochody podatkowe budżetu.

Największym problemem jest niepokój kadrowy, reforma dotknęła ponad 60 tys. pracowników i funkcjonariuszy, ok. 3 tys. zostało zwolnionych bądź zmieniło miejsca zatrudnienia. Nie wszyscy odnaleźli się w nowej sytuacji.

I.D.

 

*informacje o pracy zespołów RDS można będzie przeczytać w miesięczniku „Dialog” nr 2/2018 wydawanym przez MPRiPS.

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!