Pracodawcy 2019

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email

 

 

Po latach wzrostu gospodarczego świat czeka spowolnienie – twierdzą eksperci, w tym Banku Światowego. Stąd obawy pracodawców i przedsiębiorców o kondycję polskiej gospodarki. Po okresie rosnącego optymizmu ostatni sondaż Instytutu Badawczego Randstad (na reprezentacyjnej grupie tysiąca firm) wskazuje na pogorszenie ocen. Tylko 23% pracodawców prognozuje wzrost gospodarczy w przyszłym roku, jest to najniższy wynik od blisko dwóch lat, czyli od momentu, kiedy w tej kwestii odnotowywano stały wzrost optymizmu. W niewielkim stopniu (do 48%) wzrosła liczba pracodawców przewidujących stagnację, natomiast wyraźnie (o 7 pp do 16%) zwiększył się w ciągu ostatniego półrocza odsetek firm, które obawiają się recesji w kraju. Najwięcej jest ich w branży przemysłowej i obsłudze nieruchomości (po 18%). Niemniej jednak nad liczbą obawiających się recesji przeważają ci, którzy przewidują wzrost gospodarczy w kraju.
Optymistycznie wypowiadają się natomiast przedsiębiorcy o kondycji finansowej swoich firm, 66% respondentów twierdzi, że jest ona dobra lub bardzo dobra (przed rokiem 67%). Najlepsza w dużych firmach (powyżej 250 osób), w firmach z województw północnych (75%) oraz w branży pośrednictwa finansowego (aż 90%).
Z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan przez firmę Smartscope na reprezentacyjnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wynika, że widmo recesji nie jest najgroźniejsze. Przedsiębiorcy bardziej obawiają się dalszego – ich zdaniem – pogorszenia warunków prowadzenia biznesu. Połowa przedsiębiorstw ocenia, że w porównaniu z poprzednim latami pogorszyły się one już w tym roku. Tylko 11% deklaruje, że się one poprawiły, a 40%, że nie uległy zmianie. Albo ułatwienia dla biznesu (włącznie z Konstytucją Biznesu) jeszcze nie zadziałały, albo pracodawcy i przedsiębiorcy to wieczni malkontenci.

Pod §
Rok 2019 w odczuciu przedsiębiorców rysuje się nie tyle jako rok spowolnienia gospodarczego, co rok pod paragrafem. Na pierwszym miejscu wśród barier, których najbardziej obawiają się przedsiębiorcy (95%), znalazły się: zmienność prawa, niejasne i niespójne przepisy podatkowe i dotyczące działalności gospodarczej. Ponad połowa przedsiębiorców (56%) jest pozytywnie nastawiona do prowadzenia firmy w roku przyszłym w kontekście biznesowym, natomiast w kontekście zmian w prawie i działań administracji negatywnie nastawionych jest natomiast aż 61% przedsiębiorców. Pesymiści to głównie firmy średnie (65%) i małe (62%).
Kolejne najistotniejsze bariery to brak wykwalifikowanych pracowników i rosnące koszty zatrudnienia, spodziewają się tego wszystkie firmy, w tym 81% dużych.
Odsetek firm wskazujących na bariery prawne i kadrowe jest najwyższy od 2016 r. W przypadku innych barier (niepewność sytuacji gospodarczej, kontrole urzędów czy słaby popyt) obawy o ich nasilenie w 2019 r. nie są już tak wysokie – podkreślają autorzy badań dla Konfederacji Lewiatan.
Liczba nieobsadzonych miejsc pracy wzrasta w Polsce z roku na rok, pod koniec marca tego roku było ich o 25% więcej niż w marcu 2017. Według szacunków Work Service brakuje obecnie na polskim rynku pracy brakuje obecnie od 150 do 200 tys. osób gotowych wypełnić lukę zatrudnieniową.
Z raportu Konfederacji Lewiatan „Polska 2019, wyzwania światowe, prognozy gospodarcze, nowe przepisy” (listopad 2018 r.) wynika, że w ostatnich latach zbawienny okazał się napływ na nasz rynek pracy obywateli Ukrainy i Białorusi, a później także z bardziej odległych krajów, jak Nepal czy Indie. Jednak dla wielu z nich praca w nisko płatnych sektorach gospodarki jest traktowana jako tymczasowa. Według szacunków NBP najliczniejszą grupę pracujących w Polsce imigrantów stanowią Ukraińcy. Jest ich ok. 900 tys. (według innych szacunków nawet 1,5 mln). Aż 60% spośród nich rozważa wyjazd do Niemiec – nowa ustawa migracyjna stwarza bowiem imigrantom o wiele lepsze warunki niż w Polsce, dotyczy nie tylko pracy, ale także strategii zarządzania imigracją, uznawania kwalifikacji czy nauki języka. według. Ewentualny exodus Ukraińców postawi nasze firmy w bardzo trudnej sytuacji. Pracodawcy od dawna postulują więc wprowadzenie zmian dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i przyjęcia strategii migracyjnej.
„Nowe inicjatywy są niezbędne, przy założeniu, iż rozwój przedsiębiorstw i gospodarki zależy od dostępności pracowników, istnieje więc konieczność uatrakcyjnienia naszego kraju jako miejsca docelowego wyboru przez osoby wykwalifikowane” – czytamy w raporcie Lewiatana. „Problemy pracodawców z pozyskaniem pracowników wskazują, iż brak nowych rozwiązań ułatwiających znalezienie i utrzymywanie pracowników z państw trzecich oznacza zmniejszenie możliwości działań przedsiębiorców i podejmowania nowych inwestycji. Problemy mogą dotknąć szereg branż, w szczególności tych newralgicznych dla gospodarki, tj. transportu, budownictwa, produkcji czy handlu.”
Takie jest tło planów pracodawców dotyczących zatrudnienia. Zatrudnienie to, obok podwyżek płac, trzon owych planów. Z sondażu instytutu Randstad wynika, że 58% pracodawców deklaruje pozostawienie zatrudnienia w 2019 r. na tym samym poziomie, 33% zapowiada wzrost. Zwiększać zatrudnienie planują najczęściej firmy z południa Polski (36%). W pozostałych regionach odsetek ten waha się od 32 do 34%. Wyjątkiem są województwa wschodnie, w których wzrost zatrudnienia zapowiada tylko 27% przedsiębiorców. W regionach centralnych natomiast najwyższa jest liczba respondentów, którzy przewidują zwolnienia (9%). Najczęściej rekrutacje nowych pracowników zamierzają w najbliższym półroczu rozpocząć firmy sektora przemysłu (41%), budownictwa (39%) oraz handlu i napraw (32%). Nowych miejsc pracy mogą się spodziewać pracownicy z mniejszych miast, od 50 do 200 tys. mieszkańców (40%).

Podwyżka podwyżek?
Koniec roku to okres, w którym pracodawcy oceniają swoją politykę wynagrodzeń i analizują sytuację na rynku pracy, decydując się na podwyżki płac. Zapowiada je aż 44% pracodawców – to rekordowy wynik w całej wieloletniej historii tego badania. Większość pracodawców deklaruje, że wyniosą one powyżej 10%, dotyczy to zwłaszcza mniejszych firm (od 40 do 49 pracowników) oraz firm z branży budowlanej i usługowej. Jednak na większy wzrost pensji w najbliższym czasie można liczyć rzadziej niż przed rokiem. Podwyżki na poziomie od 2 do 4% zapowiada bowiem 24% przedsiębiorców. Podobnie jest w przypadku podwyżek od 4 do 7%. Wzrosła też liczba pracodawców, którzy deklarują wzrost wynagrodzeń nieprzekraczający 2% (14%). Zwiększa się więc liczba firm, które planują wzrost wynagrodzeń na wręcz symbolicznym poziomie, w tym odsetek przedsiębiorstw, w których powodem podwyżek jest ustawowa konieczność dostosowania wysokości zarobków do płacy minimalnej.
62% pracodawców podkreśla, że podwyżki obejmą wszystkie działy firmy, a ich podstawą będzie przede wszystkim wysoka jakość pracy i dobra ocena pracownika przez przełożonych. Być może rynek pracy i brak chętnych do pracy wymusi jednak podwyżki podwyżek.
Obok planów kadrowych i płacowych warto wspomnieć o planach inwestycyjnych przedsiębiorców. Mimo przewidywanego w przyszłym roku spowolnienia gospodarki spodziewany jest niewielki – niestety – wzrost inwestycji. Po bezinwestycyjnych latach 2016 i 2017 oraz ograniczonej poprawie w tym roku przedsiębiorcy będą dokonywać inwestycji odtworzeniowych, aby zwiększyć moce produkcyjne. 44% deklaruje, że inwestycje będą na podobnym poziomie jak w 2018 r., a 18 %, że będą większe (w tym 32% dużych przedsiębiorstw), natomiast aż 27% firm nie planuje w 2019 r. żadnych inwestycji – wynika z badania nastrojów przedsiębiorców, zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.
Zdaniem przedsiębiorców wzrost inwestycji hamują: rosnące koszty zatrudnienia (18%), gorsza sytuacja rynkowa, mniejszy popyt (14%), niepewność sytuacji politycznej i częste zmiany w prawie oraz niejasne przepisy (po 10%), przewidywane spowolnienie gospodarcze oraz trudniejszy dostęp do finansowania (po 6%).

Irena Dryll

 Artykuł nieco zmieniony ukaże się w piśmie MPiPS „Dialog w Centrum i w regionach”.

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!