KAS: widmo nadgodzin

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Ministerstwo Finansów ©Jarosław Pocztarski, Wikipedia
Print Friendly, PDF & Email

 

 

Nic o nas bez nas, powinniśmy dyskutować o projekcie ustawy punkt po punkcie: czego chcemy, a czego się obawiamy – mówił przewodniczący podzespołu RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej na posiedzeniu podzespołu 18 października. Sugerował, aby wystąpić do Ministerstwa Finansów o włączenie przedstawicieli podzespołu do grona pracujących nad projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, bo o niej tu mowa. Tematem obrad – jak podkreślano bardzo drażliwym – była bowiem reorganizacja egzekucji administracyjnej i kierunki prowadzonych zmian ustawowych, organizacyjnych i finansowych (prowizja). Temat został wywołany w związku z różnymi pogłoskami o toczących się pracach nad zmianami struktur egzekucji administracyjnej, w tym również wynagrodzenia prowizyjnego.
– Podzespół chce się dowiedzieć, na ile pogłoski te są prawdziwe, a jeżeli tak, to w jakim kierunku zmierza Ministerstwo Finansów – mówił Eugeniusz Matusiak, członek podzespołu i przewodniczący Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji i Poboru.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewiduje – dzięki modyfikacji przepisów – uproszczenie i usprawnienie postępowania egzekucyjnego, głównie egzekucji z pieniędzy, z nieruchomości i z wierzytelności. Poprzednia ustawa o postępowaniu egzekucyjnym z czerwca 1996 r. nie była nowelizowana od kilkunastu lat, ostatnia znacząca zmiana miała miejsce w 2001 r. Biurokratyczne i skomplikowane procedury wymagają więc zmiany, nadmiernie bowiem angażują pracowników skarbówki i prowadzą do sporów pomiędzy organami egzekucyjnymi. Wydłuża to postępowanie egzekucyjne, średni czas jego trwania to 1,5 roku (555 dni) i zmniejsza efektywność egzekucji. Według szacunków autorów projektu ustawy proponowane zmiany skrócą średni czas postępowania egzekucyjnego o ok. 2% i zwiększą efektywność egzekucji o ok. 1,4%. Przy kwocie należności 15 mld zł objętych postępowaniami egzekucyjnymi, a stanowiących dochód budżetu państwa przewidywane zwiększenie efektywności egzekucji powinno zaowocować po pewnym czasie zwiększeniem dochodów budżetu o ok. 210 mln zł rocznie. Oszczędności pojawią się też w samorządach, należności objęte postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez prezydentów miast wynoszą ok. 870 mln. zł. Wzrost efektywności egzekucji wpłynie na zwiększenie dochodów tych jednostek o ponad 12 mln zł rocznie.
Szacunki wskazują, że dla państwowej kasy zmiana ustawy to gra warta świeczki. Dla pracowników skarbówki także, ale nie bez „ale”. Celem proponowanych zmian jest bowiem również wyeliminowanie lub modyfikacja nieefektywnych czynności obciążających administracyjne organy egzekucyjne. W urzędach skarbowych ok. 40% zadań to zadania pozapodatkowe, np. gromadzenie oświadczeń majątkowych czy zajęcia wierzytelności. Chodzi więc o zmniejszenie liczby uciążliwych, lecz mało istotnych z punktu widzenia celu prowadzonych postępowań egzekucyjnych, czynności organów egzekucyjnych oraz o właściwą organizację ich współpracy.
„Ale” dotyczy ewentualnego wpływu zmian ustawowych na sposób zaliczania do prowizji kwot pobranych w toku procesu egzekucyjnego. Pracownicy biorący udział w postępowaniu egzekucyjnym otrzymują wynagrodzenie prowizyjne – jest to odsetek od odzyskanych należności. Boją się, że ustawa może zmniejszyć lub zlikwidować prowizję.
– Problem prowizji nie dotyczy projektu tej ustawy, tę kwestię regulują odrębne przepisy i na razie nie ma mowy o zmianach – przekonywał członków podzespołu Jerzy Owczarek, wicedyrektor departamentu podatkowego w Ministerstwie Finansów i opiekun merytoryczny omawianego projektu ustawy. Związkowcy reprezentujący pracowników skarbówki są jednak pełni obaw. Eugeniusz Matusiak uważa np., że rozwiązania proponowane w projekcie ustawy (jej nr 326) mogą oznaczać – jak to ujął – pożegnanie z prowizją za jakiekolwiek pobranie i w jakiejkolwiek formie (chodzi o artykuły od 67 do 71).
Dominik Lach (NSZZ „Solidarność”) chciał wiedzieć, czy Ministerstwo Finansów analizowało relacje między ściągalnością należności a wynagrodzeniem pracowników organów egzekucyjnych. – Bo to jest główny motywator, a ściągalność maleje – mówił. Zdaniem dyr. Jerzego Owczarka nie ma korelacji (jak wynika z badań i analiz) między efektywnością egzekucji a prowizją. Ale temat jest otwarty, a po uzgodnieniach wewnętrznych, które się zakończyły, projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji zewnętrznej. Z dyskusji wynikało, że obawy o niekorzystne zmiany w systemie prowizji są dla związkowców ze skarbówki, reprezentujących to środowisko, jednym z podstawowych problemów. Oby nie była to cena troski o państwową kasę – mówią w kuluarach.
Obawy innej natury, ale także związane z napełnianiem państwowej kasy, towarzyszą też tzw. akcji mandatowej „Jesień 2018”, czyli kontroli podatników w terenie.
– Byłyśmy fotografowane po wyjściu z budynku, gdzie prowadziłyśmy kontrolę – mówiły uczestniczki dyskusji. – Nie czujemy się bezpiecznie.
Tomasz Ludwiński apelował, by Ministerstwo Finansów zainteresowało się tym problemem, zdjęcia kontrolerów ze skarbówki uczestniczących w akcji mandatowej są zamieszczane na forach internetowych. Znajdują się tam też takie np. wpisy: – Proszę o podanie formy odmowy brania udziału w takiej akcji.
– Będę chciał uwrażliwić dyrektorów urzędów skarbowych na ten temat. Nie wszyscy nadają się do wszystkiego – mówił Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca szefa KAS.
– Może kierować do akcji mandatowej na zasadzie „kto jest chętny”? – proponował Tomasz Ludwiński.
Formą kontroli jest też tzw. zakup kontrolowany. – Dyskutuje się o tym od 10 lat, poglądy są różne. Warto wreszcie wprowadzić jakieś rozsądne jednolite zasady i mechanizmy – mówiła Joanna Tymińska (FZZ). Jej zdaniem o wiele ważniejszy temat to pieniądze na podwyżki, które mieli otrzymać dyrektorzy urzędów skarbowych. Jasnych deklaracji w tej kwestii wciąż nie ma, sprawa pozostaje otwarta. Podobnie jak problemy poruszone w piśmie celników do minister Elżbiety Rafalskiej, jako przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się (3 września) z prośbą o zajęcie się skutkami reformy w służbie celnej, w tym m.in. bardzo ważną dla środowiska celników kwestią tzw. ucywilniania funkcjonariuszy. Bolączki celników to także temat dla podzespołu RDS ds. KAS.

Irena Dryll
PS Tekst (w nieco zmienionej formie) ukaże się w numerze 10 pisma MRPiPS „Dialog w centrum i w regionach”.

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!