Irena Dryll: Strategia w tyglu konsultacji

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
Print Friendly, PDF & Email
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) to niezwykle ważny rządowy dokument, który opisuje i precyzuje tzw. Plan Morawieckiego będący bazą tego dokumentu. Plan został przyjęty przez rząd w lutym 2016, a następnie w Ministerstwie Rozwoju wspólnie z innymi resortami pracowano w 12 międzyresortowych zespołach nad jego uszczegółowieniem. W konsekwencji w lipcu 2016 powstał blisko 300 stronicowy projekt SOR, o którym prof. Jerzy Hausner powiedział, że to bardzo ciekawe, ambitne i potrzebne gospodarce założenia, a prof. Leszek Balcerowicz, że to pobożne życzenia. Prof. Elżbieta Mączyńska (szefowa PTE) uznała natomiast, że Strategia (…) nie jest tak doskonała jak chcieliby jej twórcy, ani też nie jest tak nieudana jak twierdzą jej najbardziej zagorzali krytycy. Rząd zdecydował się na szerokie konsultacje: – Pozwoli to wybór optymalnych rozwiązań realizujących zakładane cele oraz akceptowanych przez możliwie największą część społeczeństwa – uzasadniło tę decyzję Ministerstwo Rozwoju i 30.07.2016 rozpoczęło całą tę operację. Odbyło się kilkaset spotkań konsultacyjnych branżowo-tematycznych, regionalnych i konferencji w środowiskach samorządowych, naukowych i inn. Opinie i sugestie można było zgłaszać także drogą elektroniczną (adres na stronie MR).

Rozwój po nowemu

W ostatnich 10 latach Polska – na tle UE – rozwijała się w relatywnie szybkim tempie. Jednakże, na skutek niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, a także z uwagi na wyczerpywanie się prostych rezerw wzrostu, takich jak tania siła robocza, fundusze zewnętrzne, w tym z UE, przy braku nowych czynników napędowych, wzrost gospodarczy w ostatnich latach spowolnił. Jego średnie roczne tempo obniżyło się z 5,2% (w okresie 2004-2008) do 2,9% (w latach 2009-2014). Ta niekorzystna sytuacja gospodarcza utrzyma się i zintensyfikuje, jeśli w polityce gospodarczej państwa nie zajdą istotne zmiany – podkreślono w Strategii. Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju (…) Strategia przedstawia więc nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny czyli taki, który zapewnia korzyści z rozwoju dla wszystkich grup społecznych i w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia. Odpowiedzialny rozwój to wzrost gospodarczy wykorzystujący takie walory jak przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby i umiejętności Polaków.

Nowy model rozwoju proponuje przy zachowaniu konstytucyjnego modelu społecznej gospodarki rynkowej, zwiększenie odpowiedzialności instytucji państwa za kształtowanie procesów gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Instytucje państwa w tym modelu aktywnie i selektywnie kreują warunki rozwoju (wspierają wzrost gospodarczy) (…) umożliwiają rozwój nowych gałęzi (dziedzin w gospodarce) i sprzyjają wykorzystaniu rynkowych mechanizmów stymulowania powstawania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Odpowiedzialny rozwój to także rozsądne gospodarowanie finansami publicznymi. Najważniejsze jest utrzymanie w ryzach deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego. Planowane działania rozwojowe muszą uwzględniać możliwości finansowe budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tak aby nadmierne zadłużenie nie stanowiło bariery rozwojowej dla przyszłych pokoleń.

Łączne zaangażowanie środków na realizację Strategii szacowane jest na ok. 1,5 biliona zł. Zakłada się, że będą to zarówno środki publiczne (krajowe – m.in. budżet państwa, samorządów; zagraniczne – np. fundusze UE), jak i prywatne – kapitał sektora bankowego, polskich firm, zagranicznych inwestorów i instytucji finansowych zaangażowanych w realizację projektów w naszym kraju. Zasadniczą rolę w mobilizacji kapitału ma odegrać Polski Fundusz Rozwoju.

Kluczowe cele jakie stawia sobie rząd to wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 80% średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje z obecnych 24,7% do 20-22% w 2020 r. (18% do 2030 r.). Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.).

Stwarzanie warunków do wzrostu zamożności Polaków umożliwić ma trwały wzrost gospodarczy. Zapewni go pięć filarów rozwoju polskiej gospodarki: reindustrializacja – oparta na innowacjach, cyfryzacji i zaawansowanej automatyzacji, rozwój innowacyjnych firm, rozwijanie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, kapitał dla rozwoju – zwiększenie poziomu inwestycji i ekspansja zagraniczna – wzrost obecności na dotychczasowych i wchodzenie na nowe, w szczególności szybko rozwijające się rynki. Dzięki temu nastąpi: wzrost inwestycji do poziomu ponad 25% PKB; wzrost udziału nakładów na B+R (badania i rozwój) do poziomu bliskiego 2% PKB; wzrost wydajności pracy do 80% średniej UE; średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów – 7,2%; udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem – 10%; wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB.

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!