Kodeks pracy: powtórka z rozrywki, czy faktycznie „od nowa?”

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
© Pixabay
Print Friendly, PDF & Email

Powołana we wrześniu 2016 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy miała stworzyć w miejsce starego Kodeksu pracy sprzed lat, nowoczesne prawo pracy przystające do naszych czasów. Komisja po półtora roku intensywnej pracy 14 marca 2018 r. przedstawiła dwa projekty kodeksu – indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Nowy Kodeks pracyKodeks zbiorowego prawa pracy wywołał ożywioną dyskusję w wielu środowiskach, a negatywne stanowiska partnerów społecznych zdeterminowały decyzję minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, aby nie kontynuować prac nad kodeksami. W projektach znalazły się zapisy, które – zwłaszcza w opinii związkowców – znacząco osłabiają pozycję pracownika i podważają ochronną funkcję prawa pracy. W obu projektach znalazły się jednak także propozycje, o których – zdaniem partnerów społecznych – warto rozmawiać w Radzie Dialogu Społecznego, są bowiem dobrym punktem wyjścia do dyskusji o docelowym kształcie prawa pracy.

Nad możliwością wykorzystania części dorobku Komisji debatował dwukrotnie (w końcu czerwca i września) Zespół Rady Dialogu Społecznego ds. Prawa Pracy. Informuje o tym pismo MRPiPS „Dialog w centrach i dialogach” nr 5 i nr 8 / 2018 w relacjach Kodeks pracy: jak uatrakcyjniać stosunki pracy? oraz Kodeks pracy po przejściach.

W obszarze „uatrakcyjnienia” trzeba poszukiwać rozwiązań, które akceptowałyby obie strony – pracownicy i pracodawcy, próbować budować porozumienie niejako od środka, podjąć próbę konsensusu – mówiono na pierwszym posiedzeniu. W prawie pracy ścierają się bowiem sprzeczne interesy, trzeba szukać rozwiązań, które nie budzą kontrowersji. Kodeksy nie zyskały poparcia partnerów społecznych, niemniej pozostał pewien dorobek, o którym warto rozmawiać, by wypracować wspólne stanowisko.

To co jest dobre powinniśmy przekładać na legislację – sugerowali związkowcy na obu posiedzeniach, a przewodniczący zespołu prof. Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan), który był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej przekonywał, że implementacja dorobku Komisji wymaga całościowego, a nie wybiórczego spojrzenia.

Poszczególne organizacje przedstawiły tematy dotyczące dalszych prac nad częścią projektów wypracowanych w Komisji Kodyfikacyjnej. I tak np. NSZZ „Solidarność” proponuje:

  • przygotowanie kompleksowego rozwiązania dotyczącego sporów zbiorowych w oparciu o wcześniejsze dyskusje prowadzone w ramach zespołu (Tytuł V projektu zbiorowego kodeksu pracy, art. 197-247);

  • dyskusja dotycząca uznaniowych składników wynagrodzenia (art. 209 projektu indywidualnego projektu pracy);

  • przedyskutowanie możliwych rozwiązań w odniesieniu do czasu pracy (Tytuł VI projektu indywidualnego kodeksu pracy), pod warunkiem, że ministerstwo pracy przygotuje wyjściowe propozycje regulacyjne.

Jednocześnie NSZZ „Solidarność” uważa, że celowe jest podjęcie przez zespół (w formule autonomicznej) tematu „Zatrudnianie pracowników w formie telepracy” (Tytuł II, dział szósty i siódmy projektu indywidualnego kodeksu pracy). Obecnie obowiązujące przepisy są efektem porozumienia partnerów społecznych z 2005 r. co oznacza, że ewentualne propozycje zmian w tej sferze powinny także wynikać z inicjatywy strony społecznej RDS.

OPZZ przy rozstrzyganiu sporów zbiorowych proponuje rozważyć obligatoryjne powoływanie komisji pojednawczej (w zakładzie zatrudniającym co najmniej 150 pracowników), a gdy jej nie będzie – ustanowienie procedury mediacji przez pracodawcę. Kolejne tematy do dyskusji to m.in. domniemanie istnienia stosunku pracy, wyższy dodatek za pracę w nocy – 20% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego pracownika, wprowadzenie 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników bez względu na staż pracy czy obligatoryjność inicjowania rokowań układowych przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 50 pracowników, u którego działa zakładowe przedstawicielstwo związkowe.

Konfederacja Lewiatan zgłasza następujące tematy:

  • zatrudnianie pracowników w formie telepracy;

  • praca na odległość;

  • pozasądowe formy rozwiązywania sporów ze stosunku pracy;

  • rozwiązywanie sporów zbiorowych;

  • indywidualne Konta Wynagrodzeń uregulowane w art. 338 projektu indywidualnego kodeksu pracy.

Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kwestie gwarancji i ochrony zatrudnienia osób starszych i wysokość wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz refundację pracodawcom wypłaconych im wynagrodzeń. Również pozostałe organizacje związkowe i pracodawców zgłaszają tematy do omówienia.

Punktem wyjścia może być „urobek” Komisji Kodyfikacyjnej – uważa przewodniczący zespołu. Strona społeczna zwraca się do strony rządowej o wykorzystanie dorobku Komisji i przedstawienie koncepcji rozwiązywania sporów zbiorowych. Pracujemy nad tym już dwa lata – mówił.

Dyrektor departamentu dialogu i partnerstwa społecznego MRPiPS Marek Waleśkiewicz poinformował, że w resorcie trwają prace nad założeniami projektu aktu prawnego dotyczącego sporów, który zostanie przedstawiony do konsultacji zespołowi. Podczas dyskusji uznano, że poza problemem sporów najpilniejsze na liście tematów są kwestie telepracy i pracy na odległość, szeroko rozumiany problem wynagrodzeń i czasu pracy.

– Nie zamykamy tej listy – podkreślił przewodniczący zespołu. Co z tego wyjdzie? – Kodeksowy hit, czy kolejny gniot – zobaczymy.

Irena Dryll

 

Polub nas i obserwuj

Tu też jest miejsce na twoją reklamę

Porozum się z redakcją!