Bank Danych o Lasach – gromadzenie i udostępnianie informacji o lasach

Miejsce na reklamę

Tu jest miejsce na twoją reklamę.
©Pixabay
Print Friendly, PDF & Email

Dzięki wysiłkowi Lasów Państwowych oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) od kilku lat dostępny jest najbardziej kompletny zbiór informacji o terenach leśnych w Polsce. Bank Danych o Lasach, bo o nim mowa, jest głównym źródłem informacji o lasach dla administracji publicznej, naukowców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim zwykłych obywateli.

Plany dotyczące rozwoju Banku Danych o Lasach (BDL) zakładają ciągłe wzbogacanie go w dane a także opracowywanie nowych metod i profesjonalnych podstaw merytorycznych do coraz lepszego przetwarzania danych. Pozwoli to na skuteczniejsze zarządzanie lasami, lepsze przewidywanie i bardziej wiarygodną ocenę efektów podejmowanych decyzji.

Elementy Banku Danych o Lasach

BDL to rozbudowana hurtownia danych dotyczących terenów leśnych, dysponująca mechanizmami agregacji i modelowania danych oraz portalem internetowym. Pod względem infrastruktury technicznej to przede wszystkim zestaw serwerów bazodanowych i aplikacyjnych, które razem z autorskim oprogramowaniem BULiGL stanowią zintegrowany system informatyczny. Ponad to w przeciągu dwóch miesięcy zostanie udostępniona nowa aplikacja mobilna BDL, umożliwiająca korzystanie z zasobów mapowych BDL na urządzeniach mobilnych typu smartfon czy tablet.

Oprogramowanie BDL, wytworzone w BULiGL, to przede wszystkim narzędzia do transferu i transformacji danych, aplikacje obliczeniowe i raportujące oraz system portalu internetowego. Oprogramowanie obliczeniowe służy do agregacji i przetwarzania danych, wykonywania obliczeń, weryfikacji oraz przygotowywania danych wyjściowych. Oprogramowanie raportujące generuje zestawienia w różnych ujęciach i przekrojach.

Portal internetowy BDL zawiera również serwis metadanych udostępniający opisy danych źródłowych znajdujących się w zasobach Banku Danych o Lasach.

Łatwy dostęp do informacji

Bank Danych o Lasach udostępnia informacje odbiorcom trzema głównym kanałami dystrybucji: poprzez ogólnodostępny portal internetowy, za pomocą usług OGC oraz indywidualnie na wniosek. W najbliższym czasie dojdzie jeszcze czwarty kanał: aplikacja mobilna.

Mapa interaktywna portalu internetowego prezentuje ujednolicone dane przestrzenne pozyskane z różnych źródeł, w tym z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz z rozproszonych źródeł danych dla lasów pozostałych form własności. Aktualnie wdrożonych jest sześć map tematycznych: mapa podstawowa, form własności, drzewostanowa, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz mapa łowiecka. Dodatkowo dostępne są warstwy mapowe prezentujące inne rodzaje informacji, udostępniane bezpośrednio przez BDL, bądź pobierane z zewnętrznych serwisów. Możemy tam znaleźć m.in. granice wyłączeń i oddziałów leśnych, granice jednostek administracji publicznej, regionalizację przyrodniczo-leśną, obszary chronione. Wskazując obiekt na mapie można zapoznać się ze związanymi z nim informacjami opisowymi. W portalu udostępniono do pobrania szereg publikacji na temat lasów. W 2017 roku po raz pierwszy ukazała się publikacja prezentującą stan lasów i zasobów drzewnych dla lasów poza zarządem Lasów Państwowych, w 2018 roku ukazało się jej drugie wydanie.

Dzięki kreatorowi zestawień można pobrać dziesiątki szczegółowych danych opisujących polskie lasy. Zestawienia takie mogą być tworzone w różnych przekrojach i dla wybranego przez użytkownika zasięgu przestrzennego.

Użytkownicy mają możliwość automatycznego pobrania aktualnych danych dla każdego nadleśnictwa. Na stronie www.bdl.lasy.gov.pl/portal/wniosek wystarczy wpisać adres poczty elektronicznej i wybrać nadleśnictwo (jedno lub więcej). Po kilku sekundach na podany adres otrzymamy wiadomość z łączem umożliwiającym pobranie zamówionych danych.

Usługi OGC realizowane przez BDL to dwa serwisy WMS z podstawową mapą wyłączeń leśnych. W niedalekiej przyszłości zostanie również udostępniona usługa WMTS oraz WFS. Adresy usług znajdziemy na stronie www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc.

W zeszłym roku uruchomiono moduł map historycznych dla obszaru Puszczy Kozienickiej (Rysunek 1). Ta nowa funkcjonalność to przede wszystkim aplikacja mapowa, gdzie można przeglądać skany leśnych map historycznych, pobrać zeskanowaną mapę w formacie rastrowym oraz pobrać elaborat (opis ogólny planu urządzenia lasu).